Skip to main content

REGULAMIN ZAKUPÓW MARKI BUNGEE GYM z 23.09.2017 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów produktów marki Bungee Gym;

4. Towar – lina bungee, taśma regulująca, karabińczyki, krętlik, torba, zestaw Bungee do domu, zestaw Bungee do klubu oraz zestawy z serii PRO;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy marką Bungee Gym reprezentowaną przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź, a Klientem, zawierana na podstawie ustaleń zawieranych drogą mailową z adresu biuro@bungeegym.pl obsługiwanego przez Bungee Gym;

6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty marki Bungee Gym dostępnej pod adresem www.bungeegym.pl i potwierdzonej poprzez wymianę wiadomości mailowych z adresu biuro@bungeegym.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania zamówień na produkty z oferty marki Bungee Gym, zasady i warunki zawierania Umów sprzedaży na produkty oferowane przez markę Bungee Gym i warunki i zasady ich realizacji wraz z reklamacjami.

2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa marka Bungee Gym, reprezentowana przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług osobom, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.bungeegym.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej www.bungeegym.pl, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z usług marki Bungee Gym

3.1. Warunkiem korzystania z usług marki Bungee Gym jest mailowe ustalenie parametrów zamówienia. Adres, za pośrednictwem którego marka Bungee Gym reprezentowana przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź udziela wszelkich informacji to: biuro@bungeegym.pl

3.2. Warunkiem korzystania z usług marki Bungee Gym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

3.3. Bungee Gym może odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez markę Bungee Gym za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki Bungee Gym.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej www.bungeegym.pl i informacji udzielonych za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@bungeegym.pl oraz telefonicznego kontaktu z Bungee Gym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

c.) korzystania z oferty firmy Bungee Gym w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży z marką Bungee Gym reprezentowaną przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź należy dokonać wyboru towaru w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i złożyć zamówienie za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@bungeegym.pl .

4.2. Zamówienie zostaje uznane za złożone i przekazane do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia i przez markę Bungee Gym za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@bungeegym.pl

4.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpłaty przez Klienta wymaganej w warunkach Zamówienia zaliczki, co jest równoznaczne z akceptacją ceny Zamówienia.

4.5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z dokonaniem akceptacji treści Regulaminu.

V. Dostawa

5.1. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez indywidualny dowóz do Klienta przez przedstawiciela marki Bungee Gym. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Klient ponosi wszelkie koszty zwrotu przesyłki w przypadku nie odebrania od firmy kurierskiej. Zasada realizacji: zamówienie – wpłata – realizacja -wysyłka ( nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub brak odbioru towaru)

5.3. Termin realizacji dostawy może wynosić do 30 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania kwoty zaliczki lub całości kwoty zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na konto w formularzu zlecenia.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy i reklamacji

7.1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Wszystkie oferowane przez markę Bungee Gym produkty są wykonywane na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta;

7.2. Osobie fizycznej przysługuje gwarancja na 12 miesięcy od momentu zakupu sprzętu. Osobie prawnej przysługuje gwarancja na 24 miesiące od momentu zakupu sprzętu.

7.3. Prawo do reklamacji w oparciu o 12-miesięczną gwarancję obejmuje: wady fabryczne materiału, wykryte podczas odbioru, pęknięcia lub rozdarcia. Gwarancja nie obejmuje: zużycia w wyniku użytkowania, rozdarć podczas użytkowania, innych oznak użytkowania sprzętu. Koszt pozagwarancyjnego serwisu 100zł / roboczogodzina + koszt dojazdu ( serwis wyjazdowy odbywa się wyłącznie za zgodą producenta w ustalonym terminie przez producenta). Klient zobowiązany jest dostarczyć towar objęty gwarancją lub w przypadku serwisu pogwarancyjnego do siedziby producenta (miasto Łódź), producent zobowiązuje się naprawić towar lub wykonać serwis w ciągu 7 dni roboczych. Klient dostarcza i odbiera towar naprawy gwarancyjnej lub płatnego serwisu pogwarancyjnego lub też nie objętego gwarancją na własny koszt.

W przypadku montażu wykonanego przez firmę JT PROMOTION, podczas użytkowania firma dopuszcza możliwość poluzowania się zamontowanego sprzętu. W tym przypadku zaleca się sprawdzenie sprzętu min. raz w miesiącu i poinformowaniu firmę JT PROMOTION o ewentualnych luzach w mocowaniach. Firma JT PROMOTION zobowiązuje się poinstruować jak poprawnie umocować sprzęt.

7.4. Wszelkie zwroty gwarancyjne powinny nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres na własny koszt:

LEJDIS STUDIO – Stefana Jaracza 40, 90-993 Łódź

7.5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI jako reprezentant marki Bungee Gym odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@bungeegym.pl  Bungee Gym zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy marką Bungee Gym, reprezentowaną przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w Łodzi.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Właścicielem i reprezentantem marki Bungee Gym jest firma JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź.

Regulamin Kursów  BUNGEE GYM

§1 Wyjaśnienie pojęć

1.    Organizatorem kursów jest STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA, z siedzibą w Łodzi przy ul. Mieszka I 1, kod pocztowy 92-415, NIP 7282568381, REGON 100034875, nr konta: 45 1140 2004 0000 3902 7485 7827.
2.    STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA organizuje kursy instruktorskie, trenerskie, menedżerskie i inne, zwane dalej ,,KURSEM”, których pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej www.bungeegym.pl
3.    Uczestnikiem kursu, zwanym dalej ,,UCZESTNIKIEM” jest osoba fizyczna, która zapisała się na organizowany przez STOWARZYSZENIE ART DANC EMEDIA kurs za pomocą maila dostępnego na stronie internetowej (co STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA potwierdza przesłaniem odpowiedzi – maila w odpowiedzi zwrotnej) i dokonała wpłaty opłaty za kurs, czyli zawarła umowę na odległość na świadczenie usług szkoleniowych.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych przez  STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA. Jego akceptacja jest wymagana do     skorzystania z tych usług.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych, pomiędzy Uczestnikiem a     STOWARZYSZENIEM ART DANCE MEDIA, następuje w momencie przesłania     formularza zgłoszeniowego (co STOWARZYSZENIE ART DANCE
MEDIA potwierdza  przesłaniem  maila w odpowiedzi zwrotnej) i dokonania  opłaty za kurs.
1.    O kolejności przyjęcia na kurs decyduje kolejność zawarcia umowy świadczenia usług szkoleniowych.
2.     Przed przystąpieniem do kursu Uczestnik deklaruje, że:
3.    a) Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach edukacyjnych (rozumianym jako brak przeciwwskazań lekarskich);
4.    b) Zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, który akceptuje;
5.    c) Posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania kursu (polisę pakietową lub oddzielną);
6.    d) Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883 ze zm.);
7.    e) Zgodnie z art. 15 ust.3, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 38 pkt. 1,12 i 13 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. Poz.827 ze zm. na jego prośbę (przed upływem terminu do odstąpienia do umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy, co skutkuje art. 35 ust. 1 i 2 ww. ustawy) otrzymał dostęp do materiałów szkoleniowych
8.    f) Zobowiązuje się do zapłacenia całej kwoty (podanej w ofercie kursu na stronie internetowej lub kanałach social media) za udział w kursie za część ogólną
9.    g) Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na kursy i działalności STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA w rozumieniu Ustawy z dnia 29 VIII 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 133/97 poz. 883 ze zm.)
10.    h) Oświadcza, że nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie(dz. U. Z 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.) lub określone w rozdziale XiX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
11.    Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie w ogólnodostępnej bazie absolwentów kursów swojego imienia, nazwiska i specjalności instruktorskiej, a także wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby reklamowo-marketingowe STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA.
12.    Adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym jest wykorzystywany w trakcie i po zakończeniu kursu do przesyłania:
13.    a) informacji organizacyjnych związanych z kursem- realizacją umowy,
14.    b) informacji o prawach i obowiązkach konsumenta,
15.    c) oferty STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA
16.    d) oferty partnerów STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA
17.    e) materiałów reklamowych
18.    Materiały szkoleniowe udostępnione Uczestnikom stanowią własność intelektualną autorów i STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA. Zabrania się ich wykorzystywania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej dla celów innych niż te związane ze szkoleniem w ramach kursów STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA i przez nieuprawnione podmioty. Dostęp do materiałów jest aktywny podczas kursu i po jego zakończeniu.
19.    Na wyraźną prośbę, Uczestnik może otrzymać dostęp do materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną.
20.    Zabrania się rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez pisemnej zgody STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA.
21.    W przypadku wpisania w mailu i/lub karcie kursanta błędnych danych osobowych, na podstawie których zostanie wystawiona legitymacja instruktorska/zaświadczenie zawierająca takie same błędne dane, na wyraźną prośbę Uczestnika zostanie wystawiony poprawiony egzemplarz wymienionych dokumentów. Koszt ponownego wystawienia dokumentów wynosi 100zł. Koszty dostarczenia do STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA błędnie wystawionych dokumentów ponosi ich posiadacz.
22.    Uczestnik, może poprosić o wydanie duplikatu certyfikatua w przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginału. Koszt wystawienia duplikatu wynosi 100zł.
23.    Podczas trwania kursu uczestnik zgadza się przedstawić dokument tożsamości oraz wyłącznie na czas trwania kursu zostawić dokument osobie odpowiedzialnej do weryfikacji oraz wypisania certyfikatu. W przypadku braku zgody uczestnik zobowiązuję się podać wszelkie niezbędne dane potrzebne do wystawienia certyfikatu.

§3 Prawa i obowiązki Uczestnika

1.    Uczestnik kursu ma prawo do:
2.    a) korzystania z wybranej formy kształcenia i dostępnych materiałów dydaktycznych;
3.    b) rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w  9;
4.    c) wglądu w swoje dane osobowe przekazane STOWARZYSZENIU ART DANCE MEDIA, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania;
5.    d) zwolnienia z części ogólnej instruktora lub menedżera sportu po złożeniu podczas zajęć pisemnej deklaracji o zwolnieniu i przedstawieniu dokumentów świadczących o wymaganych doświadczeniu.
6.    Obowiązkiem Uczestnika jest:
7.    a) stosowanie się do regulaminu STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA i regulaminu obiektu, na którym odbywa się dany kurs;
8.    b) dopełnienie wymogów formalnych związanych ze złożeniem dokumentów osobowych;
9.    c) uregulowanie całości należności za kurs w terminach i kwotach ustalonych w ofercie kursu i/lub regulaminie;
10.    d) pokrycie indywidualnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w usłudze szkoleniowej organizowanej przez STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA ale nieoferowanych przez STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA tj.: koszt przejazdu z i do miejsca zamieszkania, koszt zakwaterowania podczas trwania szkolenia, koszty dodatkowego wyżywienia;
11.    e) powstrzymywaniem się od zachowań agresywnych, niebezpiecznych i zagrażających życiu i zdrowiu innych Uczestników, jak i również aktów wandalizmu.
12.    W przypadku powtarzalnego i poprzedzanego upomnieniami niewywiązywanie się ze zobowiązań opisanych w punkcie 2 niniejszego paragrafu możliwe jest całościowe lub częściowe wykluczenie z udziału w zajęciach oraz skreślenie z listy kursantów.
13.    Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, przebywania w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z zajęć.
14.    Każdy Uczestnik kursu jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu oraz ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym kursie.
15.    Uczestnik jest zobligowany do zdania wszystkich egzaminów (w tym zajęcia poprawkowe) i praktyk oraz odebrania wystawianych przez STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i zdanie egzaminu  ( certyfikat )
16.    Uczestnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w jednym wyznaczonym przez STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA terminie poprawkowym dla danej edycji w cenie kursu. STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA może, na wyraźną prośbę Uczestnika zorganizować dodatkowy płatny termin egzaminu oraz praktyk w wysokości 100zł /h.

§4 Prawa i obowiązki STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA

1.  STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA ma prawo do odwoływania poszczególnych     kursów z powodu niewystarczającej liczby chętnych, spełniających wymogi utworzenia     grupy kursowej. W takiej sytuacji gwarantowany jest niezwłoczny zwrot 100% wpłaconej     kwoty na wskazane przez kandydata konto bankowe, z wyłączeniem osób z indywidualnymi     ustaleniami, np. które na własną prośbę zostały przeniesione z wcześniejszych edycji     kursów.
1.    Obowiązkiem STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA jest dołożenie wszelkich starań, aby usługi szkoleniowe znajdujące się w aktualnej ofercie kursów były przeprowadzone na jak najwyższym poziomie.

§5 Postanowienia dotyczące egzaminów

1.  Warunki dopuszczenia Uczestnika do egzaminu specjalistycznego oraz jego formę, czas     określa i podaje do wiadomości osoba wydelegowane do danego kursu w porozumieniu ze     STOWARZYSZENIEM ART DANCE MEDIA.
1.    Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest wpłacenie całości należności opłaty za kurs.
2.    Kurs oraz Egzamin trwa od 5-8 h w zależności od ilości osób uczestniczących.
3.    Wejście na salę praktyk i egzaminacyjną odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem.
4.    W czasie egzaminu Uczestnik nie może opuszczać sali, poza wypadkami losowymi wymagającymi udzielenie mu pomocy. Kontrolę nad organizacją i przebiegiem egzaminu sprawuję /ją osoby prowadzące kurs  wyznaczone przez STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA.
5.    Osoby uczestniczące w ustalaniu i przechowywaniu tematów egzaminacyjnych obowiązuje tajemnica służbowa.
6.    Egzaminatorzy mają prawo wykluczyć z kursu-egzaminu Uczestników, którzy podczas kursu-egzaminu korzystali z cudzej pomocy, posługiwali się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi (opracowania pytań oraz udostępnione materiały dydaktyczne w formie drukowanej lub elektronicznej), pomagali innym Uczestnikom lub w inny sposób zakłócali przebieg egzaminu.
7.    Uczestnicy kursu mają świadomość pracy na przyrządach wykorzystywanych do przeprowadzenia kursu i egzaminu i nie wnoszą roszczeń w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu podczas ćwiczeń na określonych przyrządach.
8.    Uniewąznienie egzaminu może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich przystępujących do egzaminu, jak i jego pojedyńczych Uczestników.
9.    Po unieważnieniu egzaminu STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA wyznacza kolejny termin lub zadanie do wykonania.
10.    Organizator kursu – egzaminu ma prawa zażądać materiałów video z poprawionych elementów danego kursu lub całości kursu. i egzaminu.
11.    Warunkiem zaliczenia egzaminu jest otrzymanie słownie ocen pozytywnych ze wszystkich części składowych egzaminu .
12.    Termin i sposób ogłoszenia wyników egzaminu ustala STOWARZYSZENIE ARTDANCEMEDIA
13.    Uczestnikowi, który zdał egzamin i spełnił wszystkie wymagania formalne zawarte w ofercie kursu,     STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA wystawia certyfikat ukończenia kursu.

§6 Odpowiedzialność

1.    STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA zobowiązuje się do udzielenia pomocy w razie wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, w których Uczestnik lub jego mienie mogą być zagrożone.
2.    STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Uczestnika, jeżeli szkoda spowodowana była wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, siłą wyższą.
3.    Uczestnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone na przedmiotach należących do STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA, kontrahentów, podwykonawców i innych Uczestników.

§7 Ochrona danych osobowych

1.    W momencie przesłania maila zgłoszeniowego, Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 133/97 poz. 883) przekazanych do  STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA w celu prawidłowego świadczenia usług szkoleniowych oraz w celach marketingowych.
2.    STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
3.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych  STOWARZYSZENIA ART DANC EMEDIA są poufne i będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb ewidencyjnych oraz nie będą udostępniane innym podmiotom/

§8 Postępowanie reklamacyjne

1.    Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub z nienależytym wykonaniem umowy przez STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA w trakcie trwanie usługi lub po jej zakończeniu.
2.    Wszelkie reklamacje należy składać drogą pisemną za pomocą poczty elektronicznej na adres  szkolenia@bungeegym.pl lub tradycyjnej  (listownie na adres podany w §1).
3.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osobowe, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, aktualny adres poczty elektronicznej, powód reklamacji wraz z dokładnym opisem oraz ewentualne propozycje sposobu rozwiązania sprawy zadowalające Uczestnika. STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA jest zobligowane do poinformowania osoby składającej reklamację o powziętej w jej sprawie decyzji w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4.    STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA informuje zainteresowanego o decyzji w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres podany wysłanym mailu.
§9 Odstąpienie od umowy
1.   Odstąpienie od umowy (może być napisane w formie elektronicznej. PDF ) przez Uczestnika możliwe jest w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia przez złożenie oświadczenia o     rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres szkolenia@bungeegym.pl lub tradycyjnej (listownie na adres podany w §1 pkt.1), chyba że w tym czasie rozpocznie się     realizacja usług szkoleniowych na rzecz Uczestnika zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. Poz.827 ze zm. Z zastrzeżeniem art. 33, art. 34, ust. 2 i     art. 35 ww. ustawy.
1.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku umowy:
2.    a) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu od odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Uczestnika o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3.    c) o świadczenie usług związanych z wydarzeniami sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
4.    Po upływie 14 dni od zawarcia umowy lub po rozpoczęciu realizacji usług Uczestnik może wypowiedzieć ją w każdym momencie (pisemnie zgodnie z pkt. 1) z zastrzeżeniem art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35 ww. ustawy.
5.    Po odstąpieniu od umowy Uczestnik otrzyma zwrot opłaty (na konto w banku w Polsce) wpłaconej za dany kurs w wymiarze proporcjonalnym do części niezrealizowanej usługi, po potrąceniu poniesionych przez STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA wydatków na organizację i przeprowadzenie kursu oraz proporcjonalnym potrąceniu wynagrodzenia STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA zgodnie z postanowieniami art. 746 KC oraz z zastrzeżeniem art. 33,  art. 34 ust. 2 i art. 35 ww ustawy o prawach konsumenta.
6.    Wysokość zwrotu jest ustalana indywidualnie, po przeanalizowaniu sytuacji danego Uczestnika.
§10 Postanowienia końcowe
1.    STOWARZYSZENIE ART DANCE MEDIA zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym zostanie podana informacja na stronie internetowej oraz wysłana pocztą elektroniczną do Uczestnika na adres mailowy otrzymany od uczestnika.
2.    Uczestnik ma 14 dni na zapoznanie się z nowym regulaminem i przesłanie ewentualnych zastrzeżeń, akceptacji lub nieakceptacji. Po upływie wskazanego terminu przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował przedstawione zmiany.
3.    Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonywania umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez organ ochrony praw konsumentów, a w razie dalszego braku porozumienia przez właściwy sąd powszechny w mieście organizatora kursu tj. STOWARZYSZENIA ART DANCE MEDIA.
4.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2017  I obowiązuje Uczestników kursów, którzy zawarli umowę świadczenia usług szkoleniowych po tym dniu.